องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร : www.tambonphonngam.go.th
 
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ตัดต้นไม้ที่ล้มทับบนไหล่ทาง ถนนเส้น บ้านหนองแซง - บ้านสร้างแต้[วันที่ 2024-07-05][ผู้อ่าน 11]
 
  เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์ บริเวณทางเข้าบ้านเกี้ยงเก่า หมู่ที่ 4[วันที่ 2024-07-05][ผู้อ่าน 10]
 
  ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1,16[วันที่ 2024-07-05][ผู้อ่าน 10]
 
  ประชาสัมพันธ์ โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค[วันที่ 2024-06-24][ผู้อ่าน 46]
 
  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า [วันที่ 2024-06-24][ผู้อ่าน 50]
 
  ประกาศ แจ้งเตือนฝนฟ้าคะนอง จากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 22-26 มิถุนายน 2567) [วันที่ 2024-06-24][ผู้อ่าน 45]
 
  กิจกรรม Big Cleaning Day ตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ วัดธาตุทองบ้านเกี้ยงเก่า[วันที่ 2024-06-24][ผู้อ่าน 34]
 
  กิจกรรม Big Cleaning Day ตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ วัดฉายแสง บ้านแดง หมู่ที่ 7 [วันที่ 2024-06-24][ผู้อ่าน 34]
 
  ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก ณ บริเวณพื้นที่ภายในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดง[วันที่ 2024-06-24][ผู้อ่าน 31]
 
  เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่บริการน้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน[วันที่ 2024-06-21][ผู้อ่าน 23]
 
  เจ้าหน้าที่งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุด ในเขตพื้นที่ตำบลโพนงาม[วันที่ 2024-06-21][ผู้อ่าน 20]
 
  ร้อยตำรวจตรีชัยโย คำแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนเพื่อดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสั...[วันที่ 2024-06-20][ผู้อ่าน 18]
 
   จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสิงห์ทอง[วันที่ 2024-06-20][ผู้อ่าน 21]
 
  โครงการปฐมนิเทศนักเรียน ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเกี้ยงเก่า[วันที่ 2024-06-20][ผู้อ่าน 13]
 
  ปรับภูมิทัศน์ ไหลทาง ถนนเส้นบ้านแดง-บ้านโพนงาม[วันที่ 2024-06-19][ผู้อ่าน 26]
 
  ออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567[วันที่ 2024-06-19][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสิงห์ทอง[วันที่ 2024-06-19][ผู้อ่าน 16]
 
  เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุด บ้านหนองแซง หมู่ที่ 3 [วันที่ 2024-06-18][ผู้อ่าน 46]
 
  องค์การบริการส่วนตำบลโพนงาม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมแนวทางการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอกุดชุม (อปท.สัญจร)[วันที่ 2024-06-18][ผู้อ่าน 29]
 
  พิธีปฐมนิเทศนักเรียน และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธาราม[วันที่ 2024-06-18][ผู้อ่าน 25]
 
  เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาท่อน้ำประปาอุดตันเบื้องต้น บ้านแดง หมู่ที่ 17[วันที่ 2024-06-18][ผู้อ่าน 32]
 
  เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่บริการน้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเขตตำบลโพนงาม[วันที่ 2024-06-18][ผู้อ่าน 30]
 
  บริการน้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคในเขตตำบลโพนงาม[วันที่ 2024-06-17][ผู้อ่าน 12]
 
  เจ้าหน้าที่กองช่างร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ ภายในบริเวณโรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า [วันที่ 2024-06-17][ผู้อ่าน 11]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6