องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร : www.tambonphonngam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2567
 
ติดต่อ - สอบถาม

 
  ชื่อ + ร้อยตำรวจตรีชัยโย คำแสน
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 082-9165619
  อีเมล์ +
  saraban@tambonphonngam.go.th
 
  ชื่อ + นางสาวฉลวยจิต ในจิต
  ตำแหน่ง +
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 065-0868229
  อีเมล์ + saraban@tambonphonngam.go.th
 
  ชื่อ +
นางนัยณัฐ คำแสน
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
  โทรศัพท์ + 087-2444269
  อีเมล์ + saraban@tambonphonngam.go.th

 
  ชื่อ +
นายนิราศ มุละสีวะ
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 093-0940857
  อีเมล์ + saraban@tambonphonngam.go.th
 
  ชื่อ +
นายปรัชญา จาริอุต
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 093-4453586
  อีเมล์ + saraban@tambonphonngam.go.th
  ชื่อ +
นางสุมณฑา วงษ์ศรีแก้ว
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 06-4494-7826
  อีเมล์ + saraban@tambonphonngam.go.th
  ชื่อ +
นางอุบลลักษณ์ ทองน้อย
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ + 082-1295662
  อีเมล์ + saraban@tambonphonngam.go.th
  ชื่อ +
นางณพิชญาภัทร เพชรพลอย
  ตำแหน่ง +
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 063-7618214
  อีเมล์ + saraban@tambonphonngam.go.th