องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร : www.tambonphonngam.go.th
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2567

 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ตัดต้นไม้ที่ล้มทับบนไหล่ทาง ถนนเส้น บ้านหนองแซง - บ้านสร้างแต้
  เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์ บริเวณทางเข้าบ้านเกี้ยงเก่า หมู่ที่ 4
  ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1,16
  ประชาสัมพันธ์ โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค
  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
  ประกาศ แจ้งเตือนฝนฟ้าคะนอง จากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 22-26 มิถุนายน 2567)
 
1 ก.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ ฯ [ อ่าน 28 ]
1 ก.ค. 2567 แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็นของประชาชน [ อ่าน 21 ]
12 มิ.ย. 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ อ่าน 73 ]
10 มิ.ย. 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ อ่าน 61 ]
16 พ.ค. 2567 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ อ่าน 65 ]
10 เม.ย. 2567 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567 (แบบ ขสร. 1) [ อ่าน 54 ]
9 เม.ย. 2567 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ อ่าน 64 ]
5 เม.ย. 2567 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประกาศ รายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ [ อ่าน 46 ]
3 ม.ค. 2567 โครงการจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นหน้าบ้านนายธนพล กองคำ ถึง ป่าช้าบ้านโพนงาม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 83 ]
3 ม.ค. 2567 โครงการจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังจากนานายไพโรจน์ ทานะเวช ถึง นานางใจ แสงพล หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 61 ]
3 ม.ค. 2567 โครงการจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นนางอินทร์ ทานะเวช ถึง นานางเส็ง สายรัตน์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 60 ]
22 ธ.ค. 2566 โครงการจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตรภายในตำบลโพนงาม หมู่ที่ 16 [ อ่าน 63 ]
14 ธ.ค. 2566 โครงการจ้างขุดบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค บริโภค(เพื่อต่อระบบประปา หมู่ที่ 7) [ อ่าน 56 ]
28 พ.ย. 2566 โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง เส้นศาลากลางบ้าน ถึง หน้าบ้านนางนางคำแปลง สายรัตน์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง [ อ่าน 58 ]
28 พ.ย. 2566 โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางเส้นหน้าบ้านนางอนงค์ กองทอง ถึง หน้าวัด ถึง สหกรณ์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ อ่าน 55 ]
27 พ.ย. 2566 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า [ อ่าน 43 ]
 
 
วันปลูกป่า อบต.โพงนงาม
คำปราศรัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565